[Đăng ngày: 25/09/2015]

1) Họ và tên: Nguyễn Văn Thắng
Ngày tháng năm sinh: 18/8/1963
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hải Dương
Chức vụ: Chính ủy Lữ đoàn 146
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân xây dựng Đảng và CQNN (cao cấp chính trị)

2) Họ và tên: Phan Ngọc Quang
Ngày tháng năm sinh: 16/10/1965
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Ninh Bình
Chức vụ: Phó Chính ủy Lữ đoàn 146
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân chỉ huy kỹ thuật thông tin (cao cấp chính trị)

3) Họ và tên: Bùi Đình Dương
Ngày tháng năm sinh: 02/4/1969
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Nam Định
Chức vụ: Phó Lữ Đoàn trưởng Lữ đoàn 146
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân chỉ huy binh chủng hợp thành (cao cấp chính trị)

4) Họ và tên: Nguyễn Tuấn Đạt
Ngày tháng năm sinh: 31/7/1977
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thanh Hóa
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Hậu cần Lữ đoàn 146
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Chỉ huy tham mưu hậu cần

5) Họ và tên: Nguyễn Viết Thuân
Ngày tháng năm sinh: 11/3/1964
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thái Bình
Chức vụ: Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân chỉ huy binh chủng hợp thành (cao cấp chính trị)

6) Họ và tên: Bùi Hải Phước
Ngày tháng năm sinh: 27/9/1965
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thanh Hóa
Chức vụ: Tham mưu trưởng Lữ đoàn 146
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân chỉ huy binh chủng hợp thành (cao cấp chính trị)

7) Họ và tên: Ngô Duy Đỗ
Ngày tháng năm sinh: 16/6/1968
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thái Bình
Chức vụ: Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân chỉ huy binh chủng hợp thành (cao cấp chính trị)

8) Họ và tên: Vũ Nguyên Trung
Ngày tháng năm sinh: 5/10/1972
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Ninh Bình
Chức vụ: Tiểu đoàn trưởng Lữ đoàn 146
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân chỉ huy binh chủng hợp thành

9) Họ và tên: Phạm Duy Hướng
Ngày tháng năm sinh: 8/7/1976
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hải Dương
Chức vụ: Trưởng Ban kiểm tra Lữ đoàn 146
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và CQNN

10) Họ và tên: Hoàng Văn Anh
Ngày tháng năm sinh: 2/10/1975
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thanh Hóa
Chức vụ: Trưởng Ban cán bộ Lữ đoàn 146
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân chỉ huy tham mưu binh chủng hợp thành

12) Họ và tên: Đậu Đức Quân
Ngày tháng năm sinh: 16/4/1972
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Nghệ An
Chức vụ: Trưởng Ban Tài chính Lữ đoàn 146
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính

13) Họ và tên: Trần Trung Hưng
Ngày tháng năm sinh: 27/10/1968
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thái Bình
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 146
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và CQNN

14) Họ và tên: Vũ Văn Thái
Ngày tháng năm sinh: 3/7/1985
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hải Dương
Chức vụ: Trưởng Ban quân nhu Lữ đoàn 146
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân nhu hậu cần

15) Họ và tên: Vũ Văn Thọ
Ngày tháng năm sinh: 20/7/1963
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hải Dương
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm kỹ thuật Lữ đoàn 146
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật vũ khí Quân sự

16) Họ và tên: Phạm Thị Tươi
Ngày tháng năm sinh: 28/8/1988
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hải Phòng
Chức vụ: Nhân viên Tài chính Lữ đoàn 146
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

17) Họ và tên: Nguyễn Thanh Xuân
Ngày tháng năm sinh: 2/6/1971
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hải Dương
Chức vụ: Trưởng Ban kỹ thuật Lữ đoàn 146
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kỹ thuật quân sự

18) Họ và tên: Bùi Tuấn Anh
Ngày tháng năm sinh: 4/12/1982
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Ninh Bình
Chức vụ: Trưởng phòng Tài Chính huyện Trường Sa
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

19) Họ và tên: Đoàn Huy Toàn
Ngày tháng năm sinh: 4/12/1972
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hải Dương
Chức vụ: Trợ lý Dân vận Lữ đoàn 146
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân pháo binh

20) Họ và tên: Vũ Thanh Hà
Ngày tháng năm sinh: 5/8/1969
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thanh Hóa
Chức vụ: Trưởng Ban quân lực Lữ đoàn 146
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân pháo binh

21) Họ và tên: Cao Văn Sơn
Ngày tháng năm sinh: 10/3/1972
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thái Bình
Chức vụ: Chủ nhiệm hậu cần Lữ đoàn 146
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân hậu cần

22) Họ và tên: Ngô Thị Phương
Ngày tháng năm sinh: 7/4/1981
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thanh Hóa
Chức vụ: Chủ tịch Hội phụ nữ
Trình độ học vấn: Đại học

23) Họ và tên: Nguyễn Văn Thịnh
Ngày tháng năm sinh: 16/4/1975
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hà Nam
Chức vụ: Trưởng Ban tuyên huấn Lữ đoàn 146
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Cao đẳng đặc công

24) Họ và tên: Trần Đức Quang
Ngày tháng năm sinh: 10/10/1972
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hà Tĩnh
Chức vụ: Nhân viên Tài chính
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Kế toán

25) Họ và tên: Nguyễn Quang Việt
Ngày tháng năm sinh: 13/8/1986
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hải Dương
Chức vụ: Đại trưởng
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân lục quân

26) Họ và tên: Nguyễn Hữu Tự
Ngày tháng năm sinh: 9/01/1972
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thái Bình
Chức vụ: Tiểu đoàn trưởng Lữ đoàn 146
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân chỉ huy binh chủng hợp thành

27) Họ và tên: Phạm Quang Trung
Ngày tháng năm sinh: 8/4/1969
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thái Bình
Chức vụ: Tiểu đoàn trưởng Lữ đoàn 146
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân chỉ huy binh chủng hợp thành

28) Họ và tên: Thiều Thị Hồng
Ngày tháng năm sinh: 5/11/1989
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Thanh Hóa
Chức vụ: Nhân viên nhà truyền thống Huyện Trường Sa
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân du lịch

29) Họ và tên: Đồng Văn La
Ngày tháng năm sinh: 19/10/1972
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hải Dương
Chức vụ: Trưởng Ban tổ chức Lữ đoàn 146
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân xây dựng Đảng và CQNN

30) Họ và tên: Nguyễn Văn Tý
Ngày tháng năm sinh: 1/12/1973
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Hải Dương
Chức vụ: Trưởng Ban Cơ yếu Lữ đoàn 146
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Cao đẳng kỹ thuật mật mã


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 25

Số lượt truy cập: 1209721